[{"id":"93","nazwa":"Plan Odwiedzin Duszpasterskich na rok 2023\/2024","data":"25\/12\/2023","tresc":"

Aby zobaczy\u0107 plan kol\u0119dy przyci\u015bnij tutaj<\/a>.<\/p>


<\/p>

Prosimy o zg\u0142aszanie ewentualnych w\u0105tpliwo\u015bci czy b\u0142\u0119d\u00f3w na nasz\u0105 skrzynk\u0119 pocztow\u0105: kontakt@swanna.net.pl<\/a><\/p>


<\/p>

\u017byczymy Wszystkim B\u0142ogos\u0142awionych \u015awi\u0105t Bo\u017cego Narodzenia!<\/p>"},{"id":"92","nazwa":"Przebudowa strony.","data":"25\/12\/2023","tresc":"

Par\u0119 dni temu strona zosta\u0142a zaktualizowana. Przebudowie uleg\u0142 przede wszystkim modu\u0142 \"Porz\u0105dek Nabo\u017ce\u0144stw\"<\/a>. Wprowadzono r\u00f3wnie\u017c wiele usprawnie\u0144 niewidocznych go\u0142ym okiem.<\/p>


<\/p>

Ewentualne b\u0142\u0119dy prosz\u0119 zg\u0142asza\u0107 na adres email admin@swanna.net.pl<\/a>. Na adres ten mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zg\u0142asza\u0107 problemy i sugestie zwi\u0105zane ze stron\u0105.<\/p>


<\/p>

Przypominam r\u00f3wnie\u017c, \u017ce w przypadku problem\u00f3w w dzia\u0142aniu strony na starszych urz\u0105dzeniach i przegl\u0105darkach, pod adresem old.swanna.net.pl<\/a> dost\u0119pna jest wersja strony dzia\u0142aj\u0105ca na praktycznie wszystkich przegl\u0105darkach. W pierwszej kolejno\u015bci prosz\u0119 jednak zg\u0142asza\u0107 problem na w\/w adres email.<\/p>


<\/p>

Administrator<\/p>"},{"id":"90","nazwa":"Spotkanie dla kandydat\u00f3w do bierzmowania","data":"06\/09\/2023","tresc":"

W sobot\u0119 (9 wrze\u015bnia 2023) w kaplicy \u015bw. Jadwigi o godzinie 9:00 odb\u0119dzie si\u0119 spotkanie dla kandydat\u00f3w do bierzmowania (klasy 1 szko\u0142y \u015bredniej).<\/p>


<\/p>"},{"id":"89","nazwa":"Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta","data":"02\/04\/2023","tresc":"

W Wielki Wtorek (04.03.2023r.) Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta. Wyruszamy od ko\u015bcio\u0142a pw. MB Kr\u00f3lowej Pokoju o godzinie 18:45. Zako\u0144czenie przy ko\u015bciele pw. \u015bw. Ap. Piotra i Paw\u0142a. <\/p>"},{"id":"88","nazwa":"Ostrze\u017cenie o pr\u00f3bie oszustwa","data":"24\/03\/2023","tresc":"

W ostatnich dniach docieraj\u0105 do diecezji informacje od wiernych, \u017ce otrzymuj\u0105 wiadomo\u015bci telefoniczne o rzekomo organizowanych przez parafie naszej diecezji zbi\u00f3rkach na rzecz os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych. Informujemy, \u017ce jest to pr\u00f3ba wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy.<\/p>"},{"id":"86","nazwa":"Stanowisko Rady Sta\u0142ej Komisji Episkopatu Polski","data":"20\/11\/2022","tresc":"

Tre\u015b\u0107 stanowiska Rady Sta\u0142ej Konferencji Episkopatu Polski wobec dzia\u0142a\u0144 Jana Paw\u0142a II odnosz\u0105cych si\u0119 do przest\u0119pstw seksualnych wobec ma\u0142oletnich <\/em>znajduje si\u0119 na stronie Episkopatu Polski pod tym adresem.<\/a><\/p>"},{"id":"85","nazwa":"Katechumenat dla doros\u0142ych","data":"24\/09\/2022","tresc":"

<\/p>"},{"id":"84","nazwa":"Podzi\u0119kowanie","data":"15\/07\/2022","tresc":"

Zako\u0144czono prace przy konserwacji o\u0142tarza w ko\u015bciele \u015bw. Anny. Pragniemy podzi\u0119kowa\u0107 w\u0142adzom miasta i radnym za przyznanie dotacji w kwocie 112 800 z\u0142 na ten cel. Do tej sumy parafia do\u0142o\u017cy\u0142a 20 000 z\u0142. W uroczysto\u015b\u0107 odpustow\u0105 ku czci \u015bw. Anny kolekta b\u0119dzie przeznaczona na t\u0119 inwestycj\u0119. B\u00f3g zap\u0142a\u0107 tym wszystkim kt\u00f3rzy ju\u017c z\u0142o\u017cyli ofiar\u0119 na to przedsi\u0119wzi\u0119cie.<\/p>"},{"id":"77","nazwa":"Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta","data":"03\/04\/2022","tresc":"

W pi\u0105tek (8 kwietnia) - Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta. Pocz\u0105tek o godzinie 18:45 spod ko\u015bcio\u0142a \u015bw. ap. Piotra i Paw\u0142a, zako\u0144czenie pod ko\u015bcio\u0142em Matki Bo\u017cej Kr\u00f3lowej Pokoju.<\/p>"},{"id":"76","nazwa":"Strona dla starszych urz\u0105dze\u0144!","data":"19\/03\/2022","tresc":"

Zosta\u0142a uruchomiona strona dla starszych urz\u0105dze\u0144, na kt\u00f3rych nowa strona nie dzia\u0142a poprawnie. Strona dla starszych urz\u0105dze\u0144 zosta\u0142a umieszczona pod adresem: old.swanna.net.pl<\/a><\/p>


<\/p>

Administrator<\/p>"}]