[{"id":"90","nazwa":"Spotkanie dla kandydat\u00f3w do bierzmowania","data":"06\/09\/2023","tresc":"

W sobot\u0119 (9 wrze\u015bnia 2023) w kaplicy \u015bw. Jadwigi o godzinie 9:00 odb\u0119dzie si\u0119 spotkanie dla kandydat\u00f3w do bierzmowania (klasy 1 szko\u0142y \u015bredniej).<\/p>


<\/p>"},{"id":"89","nazwa":"Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta","data":"02\/04\/2023","tresc":"

W Wielki Wtorek (04.03.2023r.) Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta. Wyruszamy od ko\u015bcio\u0142a pw. MB Kr\u00f3lowej Pokoju o godzinie 18:45. Zako\u0144czenie przy ko\u015bciele pw. \u015bw. Ap. Piotra i Paw\u0142a. <\/p>"},{"id":"88","nazwa":"Ostrze\u017cenie o pr\u00f3bie oszustwa","data":"24\/03\/2023","tresc":"

W ostatnich dniach docieraj\u0105 do diecezji informacje od wiernych, \u017ce otrzymuj\u0105 wiadomo\u015bci telefoniczne o rzekomo organizowanych przez parafie naszej diecezji zbi\u00f3rkach na rzecz os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych. Informujemy, \u017ce jest to pr\u00f3ba wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy.<\/p>"},{"id":"87","nazwa":"Plan Odwiedzin Duszpasterskich na rok 2022\/2023","data":"11\/12\/2022","tresc":"

Plan kol\u0119dy znajduje si\u0119 pod tym adresem: https:\/\/api.swanna.net.pl\/files\/koleda2223.pdf<\/a><\/p>"},{"id":"86","nazwa":"Stanowisko Rady Sta\u0142ej Komisji Episkopatu Polski","data":"20\/11\/2022","tresc":"

Tre\u015b\u0107 stanowiska Rady Sta\u0142ej Konferencji Episkopatu Polski wobec dzia\u0142a\u0144 Jana Paw\u0142a II odnosz\u0105cych si\u0119 do przest\u0119pstw seksualnych wobec ma\u0142oletnich <\/em>znajduje si\u0119 na stronie Episkopatu Polski pod tym adresem.<\/a><\/p>"},{"id":"85","nazwa":"Katechumenat dla doros\u0142ych","data":"24\/09\/2022","tresc":"

<\/p>"},{"id":"84","nazwa":"Podzi\u0119kowanie","data":"15\/07\/2022","tresc":"

Zako\u0144czono prace przy konserwacji o\u0142tarza w ko\u015bciele \u015bw. Anny. Pragniemy podzi\u0119kowa\u0107 w\u0142adzom miasta i radnym za przyznanie dotacji w kwocie 112 800 z\u0142 na ten cel. Do tej sumy parafia do\u0142o\u017cy\u0142a 20 000 z\u0142. W uroczysto\u015b\u0107 odpustow\u0105 ku czci \u015bw. Anny kolekta b\u0119dzie przeznaczona na t\u0119 inwestycj\u0119. B\u00f3g zap\u0142a\u0107 tym wszystkim kt\u00f3rzy ju\u017c z\u0142o\u017cyli ofiar\u0119 na to przedsi\u0119wzi\u0119cie.<\/p>"},{"id":"77","nazwa":"Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta","data":"03\/04\/2022","tresc":"

W pi\u0105tek (8 kwietnia) - Droga Krzy\u017cowa ulicami miasta. Pocz\u0105tek o godzinie 18:45 spod ko\u015bcio\u0142a \u015bw. ap. Piotra i Paw\u0142a, zako\u0144czenie pod ko\u015bcio\u0142em Matki Bo\u017cej Kr\u00f3lowej Pokoju.<\/p>"},{"id":"76","nazwa":"Strona dla starszych urz\u0105dze\u0144!","data":"19\/03\/2022","tresc":"

Zosta\u0142a uruchomiona strona dla starszych urz\u0105dze\u0144, na kt\u00f3rych nowa strona nie dzia\u0142a poprawnie. Strona dla starszych urz\u0105dze\u0144 zosta\u0142a umieszczona pod adresem: old.swanna.net.pl<\/a><\/p>


<\/p>

Administrator<\/p>"},{"id":"71","nazwa":"Nowa strona!","data":"20\/02\/2022","tresc":"

Pomimo, \u017ce wygl\u0105da bardzo podobnie, strona zosta\u0142a przebudowana od podstaw i usprawniona. Mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 liczne b\u0142\u0119dy.<\/p>


<\/p>

Prosz\u0119 o ich zg\u0142aszanie na adres: kontakt@swanna.net.pl<\/p>


<\/p>

Administrator<\/p>"}]